UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 47098|回复: 41

【Austin 101】奥斯汀旅游休闲生活指南(入门级)

  [复制链接]
发表于 2011-5-15 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Captain 于 2011-5-15 23:04 编辑 - p8 {# ~- G- E6 O5 `4 C

: s4 B8 n: f8 Q3 RAustin 101系列的材料准备工作从08年底已经进行了2年多,目前大约花费了800小时,大约完成了80%,余下部分会在今后逐渐补充完成。
. S2 e, o6 `5 ^. Z+ s这个帖子比较庞大,分类列表就折腾了两天。项目、链接、图片、说明等,争取在几天内完成。3 @2 B+ E! g% g- X# l8 V
分类有些模糊,因为有些项目同时属于不同的类型,请大家原谅。
6 y9 T% i! ?$ d! V; v[E]代表本项目是Event,就是在特定时间特定日期的活动。例如龙舟赛,6街的万圣节狂欢。。。
8 }( p: Q$ P$ `9 |( {" B% a
7 K' b- E  R; {3 n9 q% `% cAustin名胜7 `. |* L- D2 l; S/ Y- E

- q; [$ K6 z1 v! E: X/ K; c# {0 fCapitol tour1 B4 ^/ Q: m$ ?, ~
capitol.jpg (网络图片)! D) i) U! A8 q" D

# `/ w- S( I2 N. B& t; d; e# ]* {* E; q- }$ }
看蝙蝠5 Z0 k& e$ d& o9 k8 M4 \
bats.jpg (网络图片)
- k! Z1 W- a5 l- O/ G3 g' c
  ~3 L6 A# W2 M  W* Q360桥5 y: _& m6 ~; D2 M' s" e4 n3 N  E6 a1 q
360 bridge.jpg (网友Geeandy图片)
- A! _6 y# U1 X[Geeandy原作]
; N* r" h8 Y7 C1 i+ O[大蜜蜂作品]
* R- D9 w* m* K* [
0 z6 L" [4 l. z8 V(Frost Bank Building、UT tower、Mt Bonnell、6th Street等项目会在后面相应类别中列出)
) o/ J3 ^. L4 T5 J- b1 q+ Z' e3 F0 a! A& _

# g/ l! L. U: h% T. T" z0 C* H
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-12 13:20 编辑
% g5 l" W+ ], \
; t+ X. d( s0 k, g+ @Live Music;Keep Austin Weird
2 S3 O0 h9 H1 h9 [9 n1 l7 c6 h9 Q# j- y" U
6th Street
7 t0 c4 ]8 W8 l2 A" a 6th street.jpg ; H* P3 _0 Q! l7 m! |+ b: L. Z
, d/ z( g; A; W4 S. ~6 u& g
Texas Rockfest [E]-Mar.
  \$ n% N& Z- v: B3 h rockfest.jpg
: y+ F4 h& q3 L4 m6 q3 k. u1 F+ G# G6 a' q/ U" Y
SXSW [E]-Mar.
9 Y& ]. X% N& ^4 t/ p3 z" l2 S1 }% C SXSW.jpg 8 b: o9 w* |5 ^$ q
8 k* _" m. j9 |1 w7 D' b
Fusebox Festival [E]-Apr.
, g7 S! j8 x6 ^% s7 a: c fusebox.jpg 0 [. K7 E0 k4 H4 a
% L% j$ ?$ \2 r9 q- J8 f/ S
Old Settler's Music Festival [E]-Apr.
1 u. x9 w0 d8 F" l( ] old settlers.jpg
- {/ J4 J* i7 Y" z, ~7 B8 t& c* J; z8 n% @9 |* F! P9 O
Austin Reggae Festival [E]-Apr.
. U( T: j" z5 o2 R- b4 [) x# V% V Reggae Fest.jpg 5 G) O, F2 \5 {" U$ e/ i
% Y+ W+ j0 r/ v- B+ L% E
Urban Music Festival [E]-Apr.
1 j1 \4 C0 t( G  T Urban Music Festival .jpg   i9 y; }) J. R' t1 t! S( W* S  u
; z  h' F( H) I4 u% n% J2 E9 v
Lonestar Rod & Kustom Round Up (老爷车展+音乐会) [E]-Apr.
+ G& }7 ?5 e$ V6 P( w Lonestar Rod.jpg
$ y* Q* w! F/ h5 ?! C
: ^; q0 _- R8 e* l7 zPecan Street Festival [E]-May
3 J, n7 ]3 y! ]% W! J pecan street fest.jpg
+ M  |+ E, E5 F/ a7 L# k$ x" s, c" f
4 F4 Y0 t" P8 I9 W! FBlue on the Green [E]-Jun.--Aug.( T% s0 ]3 k1 n% O& e! p" u$ U
blue on the green.jpg 2 ]* m" |9 P4 l. A" h
2011照片
, W2 w5 ?7 k* G% v
* ]  O8 H3 Y/ U  [ACL [E]-Sep.
5 X- [& ?: p3 I ACL.jpg # |  ^/ h0 q' u, z& g

4 u) X: K8 R8 f& s  z* B
' |$ p# O# e: g
( ?. P* ~8 p: z: y
$ i1 l; y% b! y( f( n; g1 I
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:41:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-7-13 22:13 编辑 4 J: P# l* Y( b1 B

- r7 e+ d1 {' H0 S% TNature and outdoor, D$ B. J3 b; K/ i' g3 e
% m# W# l+ ~0 @. w! |0 A; p
Mt Bonnell$ r8 i: B* ]$ T* y! b
mt bonnell.jpg
  _! |* R8 G% y' ]: t0 z/ k! c; y& V/ b# o  a2 o& n9 B
auditorium shores* X$ [2 ]5 y# B  ], i8 w3 p# C
A Shore.jpg

& F9 B: t5 @0 j# X
" x5 D. n; G6 Q- U& ABarton Spring Pool) d2 S  Z  K. C, o: c# A2 u
bartonsprings.jpg
" m; Q+ y/ H* v  {4 }6 N7 K
, U6 z9 t! Y% `9 Q; H2 X+ bBarton Creek Greenbelt3 t5 K- J: P& A! y
Barton Green Belt.jpg 3 l3 V  e, V8 [1 P) x
% y) {+ T9 }. Y
Wild Basin Wilderness Preserve
' G; i8 F& `) u% d$ z wild basin preserve.jpg 2 u, `+ q' m, p2 g* v2 ?
( [1 V3 s1 Z% d# F8 K' P
Hamilton Pool
1 u- d. x. k4 ?' j3 L+ k. }0 h Hampton Pool.jpg 8 }: p5 B6 j' b# J/ R% d

6 L8 @* m' M7 ~, y* v, S* [& b$ hZilker Park7 ~9 l! Z5 X% f9 v
Zilker Park.jpg
5 `/ ]1 c5 I; T
  }! O6 L0 {, J% m2 w
Lady Bird Lake Trail1 R9 I8 E* X" N! p, D) ^
Lake trail.jpg
! d# y! F3 F7 U
( B$ ^0 |- X# \* P: G( @$ @! y( ^1 ULady Bird Johnson Wildflower Center3 z9 r+ ^4 q. G/ _0 Z8 Q6 p* |" \
wild flower center.jpg

& v" r- ]/ x$ h# q" G/ m! r$ }
# N% j% Z" t3 y; p: x' J+ d% q& ~Boat Tour on the river
7 i& a" f; q; O- M$ l boat tour.jpg 1 O. w# e3 I2 R7 b# A% Y' x
0 G4 [( J% `8 h$ \! n0 S& |: q) M
Austin Steam Train# L1 Z* L0 X- b) T' N8 {9 L: o- l
Steam Train.jpg 1 d7 l/ }2 x( \$ n

7 X8 }& y/ g" ~) D# u* V: C$ R. Z+ ^Mozart Café% v* ~3 T( ~$ f, l
Mozart.jpg
6 D3 e; N/ J( x1 N$ ^. |4 ], T) P- T6 M' D) x% {- c
Oasis% s  h7 x3 T1 Q% ~, u# a- @5 \
oasis.jpg
8 A. `5 ^; h) K: t) l  v9 i! o# Z2 w) ?) K" Y
3M Marathon [E]-Jan.
/ V( Y% \  m; q7 V" N' @) E4 E8 ~
" }7 @- g- a8 f# h9 B& \7 @' QAustin Marathon [E]-Feb.: ~: `6 l$ u  [8 @& j
Austin Marathon.jpg
0 r6 j" r  M4 T" O
/ {* S; n/ l& S$ d, q3 }- wKite Festival [E]-Mar.6 [# k& v* n/ F" a
kite Fest.jpg
0 ]2 }/ i- z# I7 X+ u" D, X; h  m% q: ^; Y. @; U* G
Capitol 10k [E]-Mar.
8 y/ \. y4 B# |. d1 v# d; Z4 A, i2 @ capitol 10k.jpg & F7 L. B; [3 N7 F: `1 |. U4 L
+ P/ W( P/ y; ^, S9 Y
Earth Hour [E]-Mar.
" G/ M9 m! J4 z8 o5 p  ~" n: d# h earth hour.jpg
" R9 |/ I, B. I0 Y) M( z, o) u# ?$ s1 Y
Zilk Park Garden Festival [E]-Mar.! w5 `4 L& ]0 N
zilker garden.jpg
8 L& I$ _4 m6 B2 J; Q2 L. y# S0 p, W" j
$ L9 Q) B* ]2 H$ vYoga in the Park [E]-Apr." s3 n$ k3 Y# K# L' K5 q4 Z
yoga in the park.jpg % A$ U( u: o9 r. |) }; L6 ~

$ z/ \" Y1 f7 {0 L( a! _1 Z: YColorado River Ramble[E]-Apr.
. B4 q  x" l4 l  H2 N: O  v( k: W Colorado River Ramble.jpg / i/ r  O8 n, a% u1 V
0 ^7 A( _/ f( R6 u' B! x+ h
Gardens on Tour[E]-May.+ Z8 ~8 A! e: n5 u* V
garden on tour.jpg ) k( p5 g- L) ~+ y. q. d( {6 `

! }+ f4 v# @  O: T% t7 Y4 i) |Capitol 2k Swim [E]-May.
% |  C8 x3 A: h3 b0 c# y* s7 |1 N capitol 2k.jpg
" p3 K9 r' O& v) N, ~% G8 J7 V8 h5 d, q

' M  w  _# Y- H, {" I) N1 Y
% g0 ~6 w+ W$ i
; f1 e8 j# s2 Q7 d. E( u' Y
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-17 16:19 编辑 9 S1 C) _( m, Z9 R; F2 l
$ o. p2 f8 a8 _  @( y7 c0 O
体验娱乐1 m/ s" \1 S/ D
2 L  ^; V( Y. h* @* C+ O3 Z9 \: P
UT Football Game
5 o) j0 j/ }# |  M FootballGame.jpg 8 q) h: f* w; |. l

, h# x  c& G3 Q4 u2 QMainEvent  Z' s$ @4 q7 z- o: J' V9 P, f
& O) @' q9 J# P- G
Skydiving$ `6 R) d6 {& E
skydiving.jpg ( W# h) I1 R, b. v" s9 B
[Captain原作]9 H1 R  a0 t6 @/ o" m4 j3 S, H

7 _9 f% f5 @% P9 C$ e9 E# HSightseeing over Downtown Austin* z2 e- j2 w5 b/ g' p8 u, E
over downtown.jpg
& H! R0 [" E: `9 ^! g6 O[Captain原作]5 U3 q, w, Y* X/ M& e
' V, ~3 C6 c4 S( F) m. u
Discovery Flight5 ?  S/ l. W2 L' S& d$ S' L; Y

; {1 I, R. v! }4 R5 |) s' b' THot air balloon
% W9 h. I$ s+ ?: J( ^$ W ballon.jpg : `8 H: O2 \6 s1 I+ ~
Austin Aeronauts Hot Air Balloons& t  L$ Q! K/ H# ?. R
Austin Hot Air Balloons2 q% z& h' z' n# e
A Better Way To Fly( r- ^! g/ R' F& ~- h
8 ]$ M7 I% H7 m0 ^4 L: j% B" e! a
Gun Shooting
( Z. k# }$ J" Z- O: p, q, q' x

: I" k" b3 O+ W* K) Z$ @Archery
" B8 }& d( B/ q- E% Y4 I
* P; N# A/ M: U# ^; |Ice-Skating5 a5 d" R' c8 _0 ^1 l
* h1 C( H2 t- n
Water Sport1 m# X' j: k# p9 t/ X$ I
$ W3 F, F7 z4 z# i. f# m
Rock Climbing0 B: o; ?3 Y" Q" C7 M% H
6 B) e. u- j4 W1 j- t* z) b+ O3 r
Golf2 D8 r+ m5 _/ l8 W* b

9 g; E) u- D% s1 v. O" bHorse Racing & Horse Show5 v5 q* n2 j9 ~
4 l' N" l: [! o9 s: ?: C8 M; R
Horseback Riding! j7 f6 S9 T+ [6 s
horseback riding.gif
# U) t# _, s+ v& `+ S[More]
/ J$ K/ o7 U4 s' f
$ ?! |) H8 N0 [3 }) S* Q! _: qRodeo [E]-Mar.1 ~1 }1 S  ~: M! a( o

  G$ `1 v3 h# [$ J( k3 q$ D( vWiener Dog Races [E]-Apr.6 \1 L- d0 ?& i2 @
' s( [4 n& m% y% Y% D
Mighty Dog Walk [E]-Apr.: E- j/ @+ j, y* h- f

$ m+ }  P1 L7 _9 }, L# ^- n8 fAir Show [E]-Apr.) T' V# c; a/ B: u0 w
- M0 o8 H+ h, e' t0 {  ]0 @
Austin Ice Bats hockey game3 q, \9 ]) d( e
hockey.jpg
/ ^- O: |) N9 V  Z  o

# Y" ^- V1 }/ @: aBook People (B&N, Bookwoman, half Price Books)
3 }) v% W6 G5 l2 U) F8 {' K( d5 C6 c2 O9 k# B9 A
Book Festival [E]-Oct., T3 V% [8 J/ C# B5 G
, g+ M& Y2 g- f& \+ c
UT Informal Class
5 D! @+ j* h5 |( T8 X! N3 c
8 v. O" C9 D$ s4 T' R+ ?Meet up Group6 x  @8 Z: I, I8 {. O! v: m8 t/ f
! Y9 s. O8 R% s$ l, ]# J2 o
: K: d6 f2 p4 |+ y

8 G/ S  u1 h, Z3 H8 C6 m, z1 i/ ^0 E2 X6 G! {0 b
/ N, I' Q. C' [, C" [
2 V2 C' {4 x. e* H* J

: ~# t0 C! ~" ~( U6 c( I  P
( `0 @+ ^# d# l7 z
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2012-6-3 22:21 编辑 3 T  [2 x3 r4 s

: ^& l; s( Y. D; g$ r4 q7 q历史博物馆高雅艺术音乐舞蹈
! N( M2 D7 I) W4 Y$ d- B$ l1 H, Q; z: [
Ballet Under the Star [E] Jun.! Q' v  x6 i. U
# @) O3 l) B& D4 D) e
2012 Ballett under the Star照片
# O/ x/ K; w; V! Y6 l' p
% M( l7 Q& V9 N8 \0 mAustin Symphony Concert [E] Jun.-Aug.
" M1 G  H* q& t  E2 i
' u) Q3 o( g; B, g1 K5 w- n: B. l! a! F8 A

+ K- s3 C( o+ h$ c; {% z' p: S) d: mZilker Pops Concerts_[E] Jun.3 I3 v# R; X$ U0 t2 ?$ W" E7 ^3 j

) Q! Q; Q# g; o 6 _/ G! J& [" U3 m. a
" Y- T5 ^4 h+ e' A1 F8 K

4 s( Y( S& L& o( P- q* B

点评

微 信 办 文 凭:Diploma01  发表于 2018-7-16 19:06
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:43:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-5-19 10:34 编辑
# j% U$ N1 D  q* q; A+ f" _2 @: f6 C/ K
Restaurant 和吃有关的部分3 }, ^- _( ?) |& g1 }
! @4 F8 r3 I! v" W; j/ K8 K
Amy's Ice-cream1 h2 ^  q: `# }
8 u4 E1 [) D6 [& L( S9 _# G2 B
Whole Foods
$ Y" s" r* P, c
) @; ^* z2 E. L$ |4 Z+ S2 uPerry's (Friday)- w* L' y9 ?: w8 P7 @
: ]# z4 M7 U& s, U; _  M& c
Texas BBQ
- p. Q6 C+ u  Q3 Y7 s0 }0 N  ]  (Rudy's, Saltlick, Countyline,Stubb's, Iron Wok)/ Z/ N$ S( K2 b( L0 m. Z6 j3 H% N, h

; S1 a$ f+ r+ Z/ L( oRoadhouse
3 |& N6 D. q7 ?9 K/ Q6 e
7 ^. o+ \0 l" f0 V, }( d% ^9 EWinery Tour
3 P5 b" o. R. g1 H+ S4 N6 J3 k# x! D% Z7 H. c
蛋糕比赛 [E]-Feb.) k: N! a1 z; m) Q% q! y

$ R5 K  c1 b* e) z* v% o5 K$ k* c$ UTexas Hill Country Wine and Food Festival [E]-Mar.
) }' o6 O# t8 e/ [
' W2 s% _% r6 i9 p路易斯安那小龙虾节 [E]-Apr.& K! |% c; \) G( O
crawfish.jpg 5 e7 ]+ L1 ?* x6 s0 m: h
; Q. ~! M$ g* x2 f) b9 m
Austin Wine & Music Festival [E]-May" @  C! [: t7 _2 y1 x2 y

3 u7 X$ y2 P* w  M
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Captain 于 2011-6-9 21:36 编辑
/ G! b- ?$ B; y; Y, C0 |) D  j) x, g. [  M8 h
Shopping# Y3 ~* r: k4 ^( W3 h
# ?7 \/ B" c5 M' h3 ^; ?2 j
Domain
. T% l; j& i8 ^! D+ u
& t. N5 a: }; k' ]8 w3 D2nd Street2 o% ]/ W  x. U+ p' Z: A
+ j% ~  \5 f/ }& M' f7 A) O" F
San Marcos Mall
* j' R8 F* j" D6 s' e( I6 j7 ?$ s7 P5 O+ k4 K
SoCo (First Thursday Every Month)
& C0 x8 [+ V, S8 F8 h; a ' |1 v+ N# Z7 ?! W  g

2 v- l3 j/ G  m! k6 e# I4 h3 P! L5 A8 x: `: T) L
(Barton Creek Mall, Highland mall, Roundrock outlet, Southpark Meadows, Arboretum...............................................)
3 U4 k: P! i) i) r! m1 V. ^' U, H
4 c; E, [# {5 w7 O
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:44:38 | 显示全部楼层

Zhuzhou

本帖最后由 Captain 于 2013-5-15 17:24 编辑 / H: b" X1 a; A' C7 r

. v8 V- G/ T7 q$ G$ e各国节日庆典, n3 G5 K5 }9 W- b8 v
+ Z1 p4 N! z- y" m# ~7 a
Chinese New Year [E]-Feb.
  ?: z7 T$ C3 J3 K7 m' x! V1 `3 G * s" |' _3 ^# ]" K$ E9 f8 V

8 E2 f- Z& x5 W( UBrazilian carnaval [E]-Feb2 _8 \, k. |# k% F; U

* m/ w9 x  D) D: A) P- }% G0 x
& m- b! E: n; P5 s' Z' OSt Patrick Day(爱尔兰日) [E]-Mar.% h/ {( @( g+ |9 K/ l

. p. S1 I$ H. I0 Q7 P' ]( N, j. y7 \3 l# r0 D
Dragon Boat Festival [E]-Apr.
/ f: X7 v7 |/ }- L ' F! m3 Z# I  f
[Dragon Boat Festival 2010]
$ @' H4 `; J5 V" v% G[Dragon Boat Festival 2011]7 R; X4 s, U+ L! a3 H. i  C
& n( J0 I5 n. [* d; f, Q
Easter [E]-Apr.5 i! k$ w. p/ f% q) R( e

6 v8 v0 d* l1 D* M4 q2 b8 Z7 S' y4 P7 O# R5 |# z4 O1 P
Cinco de Mayo [E]-May' Z7 A$ a$ @7 B2 b

Zhuzhou

Zhuzhou

$ M/ W% `4 t* V, I! r
* G$ W: T$ O, D( ]/ H2 nUT Commencement [E]-May
" z8 b" R7 o8 R5 V: L0 Y7 M      UT Commencement is one of the best Austin Events, better than the Indenpendence Day Celebration! Once a year, highly recommended!
' z# |2 {/ s2 J4 j# i; l/ `# `

Zhuzhou

Zhuzhou

9 [" k5 [) z8 r1 a5 _% _[UT Commencement 2010]
6 k/ Y3 D( V8 {$ X' V4 b[UT Commencement 2011]
2 m7 D6 A6 r5 \9 R7 i6 p$ u- Q9 b[UT Commencement 2012]
! w! U' q* a& u2 @6 g# \  m3 M2 F% i/ Q: K" V6 h: Y; W$ n
Independence Day [E]-July
1 Y: P$ m% p6 n2 }4 r" j0 T 9 x3 P) c6 R: e$ Y# H( H7 \
[Coyote作品]
4 x* v4 {( B7 N8 H7 b3 q: ~- n[大蜜蜂作品]$ o1 c$ Y7 i" X( R6 W1 V: s! t

$ e* \7 J7 a, V3 d7 \: |Gone To Texas [E]-Aug.
9 {; V# U  w9 }6 c

Zhuzhou

Zhuzhou
/ Y2 X2 D( X: j
2010 Gone2Texas
) w( V7 L8 X1 [2011 Gone2Texas
4 H% u6 y0 Y6 k  r* G, u8 Y* f* a% _/ `9 e: X
Halloween [E]-Oct.* p/ b& O* V' h8 Z

* c) G: Q. q0 U) S8 h[Coyote作品] (2010)9 p* Z2 I8 {! p/ O
[Captain作品] (2010)
3 a: Q# \/ e- J/ g& @
4 k% E4 m/ q  i7 JChristmas Chorus [E]-Dec.
* W+ v4 A; I+ a4 ^

Zhuzhou

Zhuzhou
. {( G, L+ [$ Z/ Y

! c: o& w" N5 K5 ~  E9 gLiving Chrstmas Tree Concert [E]-Dec.
0 M$ Y; p# c  x/ W# m" l6 t. p
. o# ?8 j# [- r) V( l) wNew Year Eve [E]-Dec.6 B' Q9 |: N% j3 L2 o

3 C! \# X. g6 j6 N1 v, s$ `
1 k7 P) |) J# q# P4 G: f+ w0 R+ ^
" H7 M4 I* ?# h" r( x6 l" r% F! D: [$ B+ M" a
$ y# O% {0 n, _# f# M9 R
7 ?. H5 J+ @/ D# X  w
3 r. i# E4 P) P4 z9 o

8 E9 b( L. ^2 I7 Q# [
& p8 D/ P( [# p8 B* ^! n: {
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:02 | 显示全部楼层
Reference
 楼主| 发表于 2011-5-15 22:45:45 | 显示全部楼层
Austin短期旅行个人建议
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA Visiting Stats:

GMT-6, 2019-5-24 12:16 , Processed in 0.136875 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表